Đồng Nai: Đề xuất chi hơn 144,3 tỷ đồng hỗ trợ học phí học kỳ I

Giáo dục Tin Tức

(ĐN)- Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đã họp thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ học phí học kỳ I (năm học 2021-2022) đối với trẻ em, học sinh, học viên và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh do dịch Covid-19.

Lãnh đạo Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh thảo luận nội dung tờ trình về hỗ trợ học phí của UBND tỉnh

Theo tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề nghị không thu học phí đối với trẻ em, học sinh, học viên đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ kinh phí do không thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ngoài công lập được cấp phép hoặc đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện hỗ trợ theo thời gian học thực tế của học kỳ I năm học 2021-2022 (trực tiếp hoặc trực tuyến) nhưng không quá 4 tháng.

Mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ngoài công lập được cấp phép, đang hoạt động bằng mức thu năm học 2021-2022 theo quy định tại Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND ngày 30-7-2021 của HĐND tỉnh.

Mức hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học ngoài công lập bằng mức hỗ trợ học phí cho học sinh của cấp THCS công lập theo vùng và theo địa bàn. Đối với các trẻ em, học sinh đã được hưởng các chính sách miễn, giảm học phí theo quy định tại các văn bản quy định pháp luật khác thì chỉ được áp dụng một mức hỗ trợ cao nhất.

Theo dự trù của UBND tỉnh, tổng mức kinh phí hỗ trợ học phí là hơn 144,3 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ cho các trường mầm non phổ thông công lập là hơn 82,4 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ cho học sinh mầm non, phổ thông ngoài công lập là hơn 61,8 tỷ đồng.

Tại buổi thẩm tra, lãnh đạo Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của các sở ngành, các ban của HĐND đối với nội dung tờ trình và báo cáo thẩm tra để tiếp tục hoàn thiện về nội dung và cơ sở pháp lý. Dự kiến, nội dung tờ trình về hỗ trợ học phí sẽ được thông qua tại Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Công Nghĩa